ბუნებრივი აირი
3 ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც სემეკმა ბუნებრივი გაზის რეგულირებისთვის განახორციელა - ექსპერტის შეფასება

დღესდღეობით საქართველოსთვის ბუნებრივი გაზი კვლავ რჩება ენერგიაზე საბოლოო მოთხოვნის დაკმაყოფილების უმთავრეს წყაროდ. წლების განმავლობაში ამ სექტორში საკანონმდებლო დონეზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა, რამაც ბიძგი მისცა სწორი მიმართულებით განვითარებას.ამ კუთხით, აღსანიშნავია „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ ახალი კანონის ამოქმედება, რომლის შემდგომაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა ბუნებრივი გაზის სფეროს მომწესრიგებელ ნორმებში, მათ შორის, შეიცვალა ლიცენზირებასთან დაკავშირებული საკითხებიც. ახალი კანონის თანახმად, ნაცვლად ორი ტიპის ლიცენზიისა, ბუნებრივი გაზის სექტორში კომისიას ლიცენზიების გაცემა დაევალა შემდეგი მიმართულებით: ბუნებრივი გაზის გადაცემა; ბუნებრივი გაზის განაწილება; ბუნებრივი გაზის საცავის სისტემის ოპერირება; გათხევადებული ბუნებრივი გაზის მოწყობილობების ოპერირება; ბუნებრივი გაზის ბაზრის ოპერირება; ლიცენზიების მრავალფეროვნება იძლევა შესაძლებლობას, რომ ბუნებრივი გაზის მწარმოებლიდან საბოლოო მომხმარებლამდე მიტანის პროცესი მაქსიმალურად დახვეწილი და მოწესრიგებული იყოს, რაც, თავის მხრივ, სისტემის მდგრადობასაც იწვევს.გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი რეფომები გატარდა ტარიფის მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით. მაგალითად, კომისიის 2022 წლის 31 მარტის №16 დადგენილებით სატარიფო მეთოდოლოგიაში შეტანილი იქნა ცვლილება. კერძოდ, ბუნებრივი გაზის მომხმარებლებისთვის სათანადო ხარისხის მომსახურების გაწევის უზრუნველსაყოფად დროებითი ღონისძიების შემუშავების ფარგლებში, კომისია ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელი საწარმოს რეგულირებადი აქტივების ბაზაში გაითვალისწინებს ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიატისგან შესყიდული აქტივების ღირებულებას შესაბამის შეფასების აუდიტორულ ანგარიშში მითითებული საბაზრო ღირებულებით, რომელსაც დაემატება ამ ღირებულების დადგენასთან დაკავშირებული აუდიტორული/საშემფასებლო მომსახურების დანახარჯი. აღნიშნული საკანონმდებლო ნორმა სტიმულს მისცემს იმ ლიცენზიატებს, რომლებიც კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად ვერ გაივლიან ავტორიზაციას სატარიფო მეთოდოლოგიით განსაზღვრული წესით, აქტივები მიჰყიდონ ისეთ ლიცენზიატს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მომხმარებლებისთვის სათანადო ხარისხის მომსახურების გაწევას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად.კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი ისიცაა, რომ  სატარიფო რეგულირების პერიოდი განისაზღვრა 5 კალენდარული წლით, ნაცვლად მანამდე არსებული 3 წლისა. განისაზღვრა საპროგნოზო ინფლაციის მაჩვენებლის ასახვის წესი სახელფასო ფონდთან მიმართებაშიც, კერძოდ, იმ შემთხვევაში, თუ ინფლაციის საპროგნოზო მაჩვენებელი უარყოფითი რიცხვია, სახელფასო ფონდთან მიმართებაში იგი გათვალისწინებულ იქნება ნულოვანი მაჩვენებლით, ხოლო თუ აღემატება 10%-ს, იგი გათვალისწინებულ იქნება 10%-ის ოდენობით, რაც მანამდე განსაზღვრული იყო 5%-ით.ამ და სხვა მნიშვნელოვანი ცვლილებების ფონზე (მათ შორის ინფრასტრუქტურული პროექტები) უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში საქართველოში გაზიფიცირებული დასახლებული პუნქტების რაოდენობამ 1500-ს გადააჭარბა.

“ლეხურა-სვენეთის” ახალაშენებული გაზსადენის მონაკვეთი წლის მეორე ნახევარში გაიხსნება

საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია შიდა ქართლში, საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს,  „აღმოსავლეთ-დასავლეთის" მაგისტრალური გაზსადენის "ლეხურა-სვენეთის" 20,5 კმ-იან მონაკვეთს აშენებს.მილსადენის მე-12 კილომეტრის მშენებლობის სამუშაოებს, სოფელ ნადარბაზევთან, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატისა და ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ხელმძღვანელი პირები გაეცნენ.კორპორაციის ცნობით, "ლეხურა-სვენეთის" 20.5 კმ-იანი მშენებარე მილსადენი ჩაანაცვლებს უკვე არსებულ მოძველებულ მონაკვეთს და აგრეთვე, ახალ ტერიტორიებსაც მოიცავს. ახალი გაზსადენი ექსპლუატაციაში 2024 წლის მეორე ნახევარში შევა.კორპორაცია განაგრძობს გაზის ტრანსპორტირების სისტემის მშენებლობასა და რეაბილიტაციას ქსელის განვითარების 10-წლიანი გეგმის შესაბამისად, რომელიც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერაა დამტკიცებული.

"30 წელიწადში ქვეყნის გაზიფიცირებული დასახლებული პუნქტების რაოდენობამ 1500-ს გადააჭარბა" - სემეკის როლი ბუნებრივი გაზის სექტორის განვითარებაში

ბუნებრივი გაზის სექტორი ერთ-ერთია იმ მიმართულებებიდან, რომელსაც სემეკი არეგულირებს. სექტორის მნიშვნელობიდან გამომდინარე სემეკი წლების განმავლობაში აქტიურად მუშაობდა იმისათვის, რათა ბუნებრივი გაზის მიმართულებით არსებული ინფრასტრუქტურა და სამუშაო პროცესი მაქსიმალურად გამართული ყოფილიყო. აღნიშნული სამუშაოების ფონზე როგორც სემეკში აცხადებენ უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში საქართველოში გაზიფიცირებული დასახლებული პუნქტების რაოდენობამ 1500-ს გადააჭარბა.უნდა აღინიშნოს, რომ დღესდღეობით ბუნებრივი გაზის ბაზარზე ოპერირებს ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების 1 და განაწილების 20 ლიცენზიატი. „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ ახალი კანონის ამოქმედების შემდგომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა ბუნებრივი გაზის სფეროს მომწესრიგებელ ნორმებში, მათ შორის, შეიცვალა ლიცენზირებასთან დაკავშირებული საკითხებიც. ახალი კანონის თანახმად, ნაცვლად ორი ტიპის ლიცენზიისა, ბუნებრივი გაზის სექტორში კომისია გასცემს შემდეგი ხუთი სახის ლიცენზიას, მათ შორის: ბუნებრივი გაზის გადაცემა; ბუნებრივი გაზის განაწილება; ბუნებრივი გაზის საცავის სისტემის ოპერირება; გათხევადებული ბუნებრივი გაზის მოწყობილობების ოპერირება; ბუნებრივი გაზის ბაზრის ოპერირება. კომისიის მიერ ტრანსპორტირების გაცემულია ლიცენზია ერთადერთი ბუნებრივი გაზის შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ სახელზე, რომელიც საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ახორციელებს ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირებას. დღესდღეობით ტრანსპორტირების სისტემას გააჩნია 5 მიღების პუნქტი, საიდანაც 1 წარმოადგენს ადგილობრივი მოპოვებიდან მიღების პუნქტს, ბუნებრივი გაზის მიწოდების უმთავრეს წყაროდ კი კვლავ აზერბაიჯანის რესპუბლიკა რჩება.ყურადსაღებია ის ფაქტიც, რომ საქართველოში ბუნებრივი გაზის ორგანიზებული ბაზარი არ არსებობს და ყიდვა-გაყიდვა საბითუმო ბაზარზე ხდება ორმხრივი ხელშეკრულებების მეშვეობით. სემეკის პოზიციის მიხედვით, ბუნებრივი გაზის ბაზრების მოწყობის ყველაზე სასურველი მოდელი საქართველოსთვის ევროკავშირის მიერ აღიარებული კონკურენტული ბაზრის მოდელია, ვინაიდან, ერთი მხრივ, ევროკავშირში არსებული ბუნებრივი გაზის ბაზრები წარმოადგენს მსოფლიოში ერთ ერთ ყველაზე ეფექტიან და ლიკვიდურ ბაზრებს, რაც ხელს უწყობს ბუნებრივი გაზით ვაჭრობის თანამედროვე მოდელების დანერგვას და, მეორე მხრივ, მათი დანერგვა ხელს შეუწყობს საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას.

მაგისტრალური გაზსადენის "ლეხურა-სვენეთის" 20,5 კმ-იანი მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კოდისწყაროსთან აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური გაზსადენის "ლეხურა-სვენეთის" 20,5 კმ-იანი მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს.აღნიშნულ პროექტს, ნავთობისა და გაზის  კორპორაციის დაკვეთით, კომპანია „საქმილსადენმშენი“ ახორციელებს.პროექტი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ბუნებრივი გაზის სატრანსპორტო ქსელის განვითარების 10 წლიანი გეგმის საფუძველზე ხორციელდება. იგი აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური გაზსადენის "ნატახტარი-ლეხურას" 31 კილომეტრიანი მონაკვეთის გაგრძელებაა, რომელიც კორპორაციამ, გასულ წელს, თანამედროვე სტანდარტების სრული დაცვით ააშენა.სამშენებლო სამუშაოები საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის დირექტორმა ტექნიკურ საკითხებში, შალვა კიკნაველიძემ დაათვალიერა.  მისი თქმით, "ლეხურა-სვენეთის" 20.5 კმ-იანი მილსადენი უკვე არსებულ მონაკვეთს ჩაანაცვლებს და მისი მეშვეობით ბუნებრივი აირით მოსახლეობის უწყვეტი და ხარისხიანი გაზმომარაგება გახდება შესაძლებელი.„დღეს მიმდინარე სამუშაოებს გავეცანით. ობიექტის  მშენებლობა დაახლოებით, 300 დღეში დასრულდება. პროექტის მიმდინარეობა მუდმივი მონიტორინგის ქვეშ გვექნება, რათა სამუშაოები კონტრაქტით გათვალისწინებულ ვადებში დასრულდეს,“ - განაცხადა შალვა კიკნაველიძემ.აღსანიშნავია, რომ დასავლეთ საქართველო აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური მაღალი წნევის გაზსადენით მარაგდება.კორპორაციის ცნობით, ამჟამად, მიმდინარეობს ამავე გაზსადენის "ლეხურა-სვენეთის" 20,5 კმ-იანი სამშენებლო სამუშაოები, რომლის დასრულების შემდეგ, საქართველოს მაგისტრალური გაზსადენების სისტემის უსაფრთხოება მნიშვნელოვნად გაიზრდება.

რა უნდა გავითვალისწინოთ გაზის მოხმარებისას ოჯახის უსაფრთხოებისთვის?

რა უნდა გავითვალისწინოთ გაზის მოხმარებისას ოჯახის უსაფრთხოებისთვის - „თბილისი ენერჯი“ მოსახლეობას ურჩევს: თუ იგრძენით გაზის სუნი! სასწრაფოდ გადაკეტეთ გაზის ონკანები, გააღეთ ფანჯრები და გაანიავეთ ფართი. დარეკეთ სწრაფი რეაგირების სამსახურის ნომერზე 114 და დატოვეთ სახლი. თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებისთვის - დაუშვებელია გაზის ქსელის და გაზზე მომუშავე დანადგარების თვითნებური მონტაჟი. ეს საქმე კვალიფიციურ სპეციალისტებს მიანდეთ. აუცილებელია! სახლიდან გასვლის წინ გაზის დანადგარებზე ონკანები გადაკეტოთ. რეკომენდებულია ზამთრის სეზონის გასვლის შემდეგ გაზზე მომუშავე გამათბობლებზე გაზის ონკანები გადავკეტოთ. რეკომენდებულია! თუ ბინაში არ ცხოვრობთ და დაკეტილია (თუნდაც დროებით) დაურეკეთ კომპანიას და მოითხოვეთ გაზის მიწოდების დროებით შეწყვეტა თქვენი სახლისა და მეზობლების უსაფრთხოებისთვის. აუცილებელია ! თბილისი ენერჯის სპეციალისტებს მისცეთ საშუალება თქვენს საცხოვრებელ ფართში შეამოწმონ გაზმომარაგების ქსელი. კატეგორიულად აკრძალულია ! გათიშული გაზის ქსელის თვითნებური ჩართვა ან გაზზე მომუშავე დანადგარების თვითნებური მონტაჟი. ამით თქვენი ოჯახის და მეზობლების სიცოცხლეს საფრთხეს შეუქმნით. დაუშვებელია გაზის ქსელის და გაზზე მომუშავე დანადგარების დამონტაჟება სარდაფებში ან ისეთ ფართში რომელიც არ ნიავდება. ვიდრე სახლს ან ოფისს იქირავებთ, იგირავებთ ან იყიდით, აუცილებლად მოითხოვეთ გაზის შიდა ქსელის უსაფრთხოების შემოწმება. არ გადახვიდეთ ახალ ფართში ვიდრე არ დარწმუნდებით რომ თქვენი უსაფრთხოება დაცულია. დარეკეთ ცხელის ხაზის ნომერზე 2 40 40 04 მომსახურება უფასოა აუცილებელია საცხოვრებელ ფართში, სადაც დამონტაჟებულია გაზზე მომუშავე ხელსაწყოები, გამართულად მუშაობდეს სავენტილაციო არხი, ფანჯარას ჰქონდეს სარკმელი ან გადმოსაკიდი ფანჯარა.

სემეკმა გაზგამანაწილებელი "მამედი" თვითნებურად დადგენილი მაღალი ტარიფის მომხმარებლისთვის დარიცხვის გამო დააჯარიმა

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) გაზგამანაწილებელი კომპანია შპს „მამედი“ სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო, სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ, 150 000 ლარით დააჯარიმა. დაჯარიმების მიზეზს წარმოადგენს საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისათვის შეუსაბამო ქვითრის წარდგენა და მოხმარებული ბუნებრივი გაზის საფასურის, სემეკის მიერ დადგენილ სამომხმარებლო ტარიფზე მეტი ღირებულებით დარიცხვა.სემეკის მიერ განხორციელებული მოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ შპს „მამედი“ მომხმარებელს თვითნებურად არიცხავდა იმაზე მაღალ ტარიფს, ვიდრე სემეკის მიერ არის დადგენილი. აღნიშნულთან დაკავშირებით კომპანია დაჯარიმდა და დაევალა, მომხმარებლისთვის უკან დაებრუნებინა ზედმეტობით დარიცხული თანხები. თუმცა, შპს „მამედმა“ კვლავ გააგრძელა საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებზე ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ტარიფზე მეტი ღირებულებით დარიცხვა.საჯარო სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, შპს „მამედს“ დაევალა სემეკის მიერ დადგენილ ზღვრულ ტარიფზე მეტად დარიცხული თანხის მომხმარებლისთვის უკან დაბრუნდება და აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა სემეკში.სემეკის გადაწყვეტილების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, კომპანიის მიმართ გამოყენებული იქნება კანონით განსაზღვრული შესაბამისი სადამსჯელო სანქციები.

“2025 წლისათვის საქართველოს მოსახლეობის 93% გაზიფიცირებული იქნება“

2025 წლისათვის საქართველოს მოსახლეობის 93% გაზიფიცირებული იქნება - ამის შესახებ საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის გაზიფიცირების სამსახურის უფროსი კახა დვალი აცხადებს.მისი თქმით, მთავრობის მიერ შემუშავებული 2022-2024 წლების გაზიფიცირების პროექტის ფარგლებში, საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას 244 დასახლებულ პუნქტში არსებული 39 698 აბონენტის ბუნებრივი გაზით მომარაგება და შესაბამისი საპროექტი-სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება დაევალა.ამ დროისთვის, 64 დასახლებული პუნქტის საპროექტო სამუშაოები უკვე დასრულებულია და უახლოეს მომავალში სამშენებლო სამუშაოების დაწყება იგეგმება. დაგეგმილი გაზსადენების სავარაუდო სიგრძე 871 383 მეტრია, რის შემდეგაც 11 000 ოჯახს შესაძლებლობა ექნება, რომ ბუნებრივი გაზით ისარგებლოს. ამ სამუშაოების განხორციელებისათვის კი 60 მილიონი ლარია გამოყოფილი.რაც შეეხება მიმდინარე პროექტებს, გადაცემაში "ბიზნესი რუსთავი 2" კახა დვალი ამბობს, რომ ამჟამად, სამუშაო პროცესი 27 მუნიციპალიტეტის 120 დასახლებულ პუნქტში მიმდინარეობს, სადაც გაზსადენის სავარაუდო სიგრძე 1 021 600 სიგრძე მეტრია. აღნიშნული სამუშაოების შემდეგ კი 15 419 მოსახლეს ბუნებრივი გაზის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა ექნება. ამასთან, 479 დასახლებულ პუნქტში წინა საპროექტო მოკვლევითი სამუშაოები უკვე შესრულდა."ჩვენთვის კვლავ გამოწვევად რჩება ისეთი დასახლებული პუნქტები, სადაც ამ ეტაპზე გაზი არ არის. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ მთავრობა აქტიურად მუშაობს გაზიფიცირების პროექტებზე და სამომავლოდ, ბიუჯეტის გაზრდაც იგეგმება. ეს კი შესაძლებლობას მოგვცემს, რომ მომავალში გაზი ყველა დასახლებულ პუნქტში იყოს.2019-2021 წლების განმავლობაში, ჩვენს კომპანიას 384 დასახლებული პუნქტის საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები ჰქონდა დაკისრებული, რამაც 88 ათასზე მეტ აბონენტს შესაძლებლობა მისცა, ბუნებრივ აირზე წვდომა ჰქონოდა," - აცხადებს დვალი.აღსანიშნავია, რომ 2019-2022 წლებში მკვებავი გაზსადენების პროექტები წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტებში განხორციელდა, რის საფუძველზეც აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში არსებული სოფლების დაქსელვასა და გაზიფიცირებას ხელი შეუწყო.გაზიფიცირების 3-წლიანი გეგმა 2022 წელს დამტკიცდა, რომლის ფარგლებშიც "საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიამ" 2022-2024 წლების განმავლობაში უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის მასშტაბით 244 დასახლებულ პუნქტში არსებული 39 698 აბონენტის ბუნებრივი გაზით მომარაგების მიზნით გაზიფიცირების საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება, რომელთა ჯამური ღირებულება 135 272 350 ლარს შეადგენს."ბიზნესპარტნიორი"

„გაზპრომმა“ უზბეკეთში ყაზახეთის გავლით გაზის მიწოდება დაიწყო

რუსულმა „გაზპრომმა“ უზბეკეთში ყაზახეთის გავლით გაზის მიწოდება დაიწყო.გადაწყვეტილება მოსკოვში სპეციალური ცერემონიით აღნიშნეს, რომელსაც სამი ქვეყნის პრეზიდენტი ესწრებოდა და სახელმწიფო ტელევიზიით გადაიცემოდა.რუსულ „გაზპრომთან“ გაფორმებული ორწლიანი ხელშეკრულების თანახმად, უზბეკეთი ყოველდღიურად 9 მილიონი კუბური მეტრი რუსული ბუნებრივი აირის იმპორტს განახორციელებს.ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც უზბეკეთი, რომელიც თავად მწარმოებელი და ექსპორტიორია, რუსეთიდან გაზის იმპორტს ახორციელებს. იმპორტი ცივ სეზონზე დეფიციტის დაფარვას მოხმარდება.დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციების შემდეგ, როგორიცაა ფასების ლიმიტი და ემბარგო საზღვაო ნავთობის ექსპორტზე, რუსეთის ენერგეტიკული შემოსავლები შემცირებულია.

“ბუნებრივი გაზის სექტორის რეგულირების საფუძვლების” კურსზე რეგისტრაცია დაიწყო

სასწავლო კურსზე - „ბუნებრივი გაზის სექტორის რეგულირების საფუძვლები” რეგისტრაცია დაიწყო.კურსს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან არსებული ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი ატარებს.სასწავლო კურსი განკუთვნილია სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებისთვის, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია ბუნებრივი გაზის, ენერგეტიკული პოლიტიკის, ენერგეტიკის სექტორში მოქმედი ორგანიზაციების საქმიანობის შესწავლის, ბუნებრივი გაზის მომსახურების ხარისხის, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საკითხების შესწავლისა და რეგულირების მიმართულებებთან.რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს: https://entc.ge//ka/home

IEA: რთული ეკონომიკური ფონი დაბალემისურ წყალბადში ინვესტიციებს აფერხებს

დაბალემისური წყალბადის ახალი პროექტების მიმართ ძლიერი ინტერესია, თუმცა, რთული ეკონომიკური ფონი ინვესტიციების განხორცილებას რისკის ქვეშ აყენებს.ამის შესახებ საუბარია „საერთაშორისო ენერგეტიკის სააგენტოს“ (IEA) წყალბადის ყოველწლიურ გლობალურ მიმოხილვაში.„მიუხედავად იმისა, რომ დაბალი ემისიის წყალბადის მიმართ ინტერესი მზარდია, ფინანსური სტიმულირების ნელი გავრცელება და ხარჯების ჯიუტი ზეწოლა საფრთხეს უქმნის პროექტებს. თუმცა, წარმოების დონე კვლავაც შეიძლება არსებითად გაიზარდოს 2030 წლისთვის, თუ ყველა გამოცხადებული პროექტი განხორციელდება და მეტი ძალისხმევა ჩაიდება ათვისების წახალისებაში“ - ნათქვამია IEA-ის ახალ ანგარიშში.ანგარიშის თანახმად, მსოფლიოს 40-ზე მეტმა ქვეყანამ წყალბადის ეროვნული სტრატეგიები უკვე ჩამოაყალიბა. მიუხედავად ამისა, დადგმული სიმძლავრე და მოცულობები დაბალი რჩება, რადგან დეველოპერები ინვესტიციების განხორციელებამდე მთავრობის მხარდაჭერას ელოდებიან. შედეგად, დაბალემისიური წყალბადი კვლავ შეადგენს წყალბადის მთლიანი წარმოებისა და გამოყენების 1%-ზე ნაკლებს.გლობალური ენერგეტიკული კრიზისის, მაღალი ინფლაციისა და მიწოდების ჯაჭვის შეფერხების ფონზე, ახალ პროექტებს წინაღობად ხვდებათ მზარდი ხარჯები, რაც საფრთხეს უქმნის გრძელვადიან მომგებიანობას. ინფლაცია და სესხის აღების უფრო ძვირი პირობები გავლენას ახდენს წყალბადის ღირებულების მთელ ჯაჭვზე, ზრდის დეველოპერებისთვის დაფინანსების ხარჯებს და ამცირებს მთავრობის მხარდაჭერის გავლენას. ფაქტორების ეს შერწყმა განსაკუთრებით საზიანოა ინდუსტრიისთვის, რომელსაც მაღალი წინასწარი ხარჯები აქვს, რომლებიც დაკავშირებულია აღჭურვილობის წარმოებასთან, მშენებლობასთან და მონტაჟთან.ანგარიშში აღნიშნულია, რომ 2022 წლის ბოლოსთვის წყალბადის წარმოებისთვის სიმძლავრემ თითქმის 700 მეგავატს მიაღწია. თუ ყველა გამოცხადებული პროექტი განხორციელდება, 2030 წლისთვის 420 გიგავატი იქნება მიღწეული, რაც 75%-ით მეტია IEA-ს 2022 წლის მიმოხილვასთან შედარებით.„2022 წელს წყალბადის მოხმარებამ გლობალურად 95 მილიონ ტონას მიაღწია, რაც წინა წელთან შედარებით თითქმის 3%-ით გაიზარდა. მოთხოვნის ძლიერი ზრდა დაფიქსირდა ყველა ძირითად მომხმარებელ რეგიონში, გარდა ევროპისა, სადაც ინდუსტრიული აქტივობა ბუნებრივი აირის ფასების მკვეთრი ზრდის გამო შენელდა. თუმცა, დაბალემისიური წყალბადის ათვისება კვლავ ძალიან შეზღუდული რჩება, რაც წყალბადის მთლიანი მოთხოვნის მხოლოდ 0.6%-ს შეადგენს. შედეგად, ტრადიციული წყალბადის წარმოებამ და გამოყენებამ 2022 წელს ატმოსფეროში დაახლოებით 900 მილიონი ტონა CO2 გამოუშვა“ - განაცხადა IEA-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ფატიჰ ბიროლმა.