ნამახვანჰესის გაკვეთილები

#WEG-ის დირექტორი მურმან მარგველაშვილი, მოსაზრებას “ნამახვანჰესის გაკვეთილები” აქვეყნებს:
“მი­უ­ხე­და­ვად იმ უდი­დე­სი ენერ­გე­ტი­კუ­ლი, ეკო­ნო­მი­კუ­რი და პო­ლი­ტი­კუ­რი ზია­ნი­სა, რაც დიდი ჰე­სე­ბის მშე­ნებ­ლო­ბის ჩაშლას მოჰ­ყ­ვა, ეს უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი სა­კითხი არ გან­ხი­ლუ­ლა სა­ჯა­როდ, აკა­დე­მი­ურ თუ დარ­გობ­რივ პრო­ფე­სი­ულ და პო­ლი­ტი­კურ წრე­ებ­ში. არ გაკეთებულა სა­თა­ნა­დო შე­ფა­სე­ბა და სა­მო­მავ­ლო დას­კ­ვ­ნე­ბი რო­მე­ლი­მე სა­ჯა­რო უწყე­ბის­გან. შე­სა­ბა­მი­სად, ეს უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი მოვ­ლე­ნაც შე­იძ­ლე­ბა ისე ჩა­იკარ­გოს, რომ არა­ფე­რი გვას­წავ­ლოს.
ვეც­დე­ბით, გა­დავ­დ­გათ ნა­ბი­ჯი ამ სა­კითხის უფ­რო სიღ­რ­მი­სე­უ­ლი ანა­ლი­ზის­კენ და სა­კუ­თარ გა­მოც­დი­ლე­ბა­ზე დაყ­რ­დ­ნო­ბით, სამ­ს­ჯელოდ შევ­თა­ვა­ზოთ ის სის­ტე­მუ­რი მი­ზე­ზე­ბი, რა­მაც დამ­დ­გა­რი შე­დე­გი გა­ნა­პი­რო­ბა”.
მოსაზრების ტექსტის სრულად სანახავად, მიჰყევით ბმულს:

Leave a Reply

Menu Title