დუმაში მიიღეს კანონი, რომელიც უცხოური კომპანიებისთვის რუსეთის წიაღისეულის დამუშავებას კრძალავს

რუსეთის სახელმწიფო დუმამ მესამე მოსმენით მიიღო კანონი, რომელიც კრძალავს წიაღისეული რესურსების განვითარების ლიცენზიების გაცემას უცხოური კომპანიებისთვის. სამუშაოს გასაგრძელებლად მათ მოუწევთ შექმნან იურიდიული პირები რუსეთის ფედერაციაში და მათ გადასცენ წიაღისეულის ნაკვეთების გამოყენების უფლება.

მოქმედი კანონმდებლობით, წიაღის მომხმარებლებად შეიძლება იყვნენ ბიზნეს სუბიექტები, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და იურიდიული პირები. ამავდროულად, რუსეთის ფედერაციაში რეგისტრირებული კომპანიები შეიძლება იყვნენ ფედერალური მნიშვნელობის წიაღისეული ნაკვეთების მომხმარებლები (კონტინენტური შელფისა და PSA-ს გარდა, რისთვისაც ცალკე პირობებია დადგენილი).

მესამე მოსმენით მიღებული კანონით, წიაღით მოსარგებლე შეიძლება იყვნენ რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი იურიდიული პირები და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ინდივიდუალური მეწარმეები.

კანონის ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 30 დღისა, “როსნედრამ” უნდა აცნობოს უცხოურ იურიდიულ პირებს წიაღისეულის სარგებლობის უფლების რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილ იურიდიულ პირზე გადაცემის აუცილებლობის შესახებ.

შეტყობინების გაგზავნიდან 90 დღის ვადაში წიაღით მოსარგებლე, რომელიც არის უცხოური იურიდიული პირი, ვალდებული იქნება შექმნას იურიდიული პირი რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის შესაბამისად, რათა გააგრძელოს საქმიანობა გამოსაყენებლად გათვალისწინებულ წიაღისეულ ნაკვეთზე.

გარდა ამისა, მიღებული კანონი სს „რუსეთის რკინიგზას“ ანიჭებს უფლებას აუქციონის გარეშე გამოიყენოს ადგილობრივი მნიშვნელობის წიაღისეული ნაკვეთები საერთო წიაღისეულის (ქვიშა, კენჭი, დაფქული ქვა) მოპოვებისას. განმარტავენ, რომ ჩვეულებრივი წიაღისეულის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ სარკინიგზო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოებისთვის.

ამ წიაღისეული ნაკვეთების აუქციონის გარეშე მოსარგებლეები შეიძლება იყვნენ აგრეთვე კომპანიები, რომლებთანაც მონოპოლიას აქვს დადებული ხელშეკრულება საზოგადოებრივი სარკინიგზო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის შესახებ. ასეთი ობიექტების ჩამონათვალს დაამტკიცებს რუსეთის ფედერაციის მთავრობა.

კანონი ოფიციალურად ამოქმედდება გამოქვეყნების დღიდან.

წყარო: bfm.ge

Leave a Reply

Menu Title